aktualności :

Biuro Kontroli
ul. Kościelna 5b                                                                                                                                       
tel. (33) 875 - 79 - 50, fax (33) 874 - 15 - 52

Renata Czarny
Agata Moskal

Biuro Kontroli

1. Biuro wykonuje zadania określone w ustawie o finansach publicznych i innych ustaw w starostwie powiatowym, jednostkach organizacyjnych i organizacjach pożytku publicznego realizujących zadania publiczne powiatu. Pracą biura kieruje koordynator.

2. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności przeprowadzanie czynności kontrolnych poprzez:

1) badanie zgodności prowadzenia gospodarki finansowej z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

2) kontrolę prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności sprawozdań finansowych,

3) badanie zgodności działania jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

4) realizację  zadań kontroli w oparciu o plan kontroli, a także w przypadku zlecenia kontroli przez starostę w trybie doraźnym,

5) sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych,

6) dokonywanie analizy wyników z przeprowadzonych kontroli i opracowanie zbiorczych informacji dotyczących ustaleń z kontroli,

7) wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie zadań publicznych powiatu realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert na zadania publiczne,

8) koordynowanie i dokonywanie bieżących działań w zakresie kontroli zarządczej w starostwie oraz na poziomie powiatu (II poziom kontroli zarządczej)

9) przygotowanie oraz aktualizacja projektów aktów normatywnych wewnętrznych obejmujących swoim zakresem zadania określone w niniejszym paragrafie,

10) ustalanie rocznych planów kontroli na podstawie zgłoszeń dokonanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyBiuraBiuro Kontroli
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008