aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 02 styczeń 2020 Odsłony: 1294

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej informuje, że 1 stycznia 2020 r. weszły  w życie zmiany w  ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw wprowadzające kary dla właścicieli pojazdów w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Kary nakładane będą w przypadku:

  • sprowadzenia po 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia,
  • nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.

Obowiązek zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i obowiązek zarejestrowania pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzanego z krajów Unii Europejskiej dotyczy wszystkich właścicieli pojazdów tj. osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, jednostek samorządu terytorialnego, spółek, podmiotów w likwidacji.

Kary pieniężne będzie nakładać starosta w drodze decyzji administracyjnej i będą stanowić dochód powiatu. Wnoszone będą na odrębny rachunek bankowy starostwa w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.

W ustalaniu wysokości kary organ rejestrujący będzie badał:

  • zakres naruszenia - długotrwałość stanu polegającego na niewykonaniu obowiązku prawnego, pozostawania w stanie niezgodności z przepisami, czyli o ile przekroczony został termin 30 dni licząc od dnia 1 stycznia 2020 r.,
  • powtarzalność naruszenia – odniesienie się do przeszłego zachowania podmiotu podlegającego odpowiedzialności administracyjnej, czyli czy właściciel pojazdu w okresie do 5 lat wstecz dopełniał obowiązku zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu w ustawowym terminie 30 dni,
  • korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy – aspekt ekonomicznych konsekwencji dla strony związanych z naruszeniem prawa, które stanowi podstawę nałożenia kary, organ będzie każdorazowo ustalał czy i w jakim stopniu sankcjonowane.
Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościJak uniknąć kary za niezarejestrowanie pojazdu po 1 stycznia 2020 r.?
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008