aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 27 kwiecień 2020 Odsłony: 1648

Zarządzenie Starosty Suskiego Nr 20/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.  w sprawie ograniczenia działalności Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Na podstawie § 13 i § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 697) zarządzam co następuje:


§ 1. 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Interesantów, jak również pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (dalej: Urzędu), wprowadza się ograniczenia w działalności Urzędu do działań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, pozostających w kompetencji tut. Urzędu, a wynikających z  § 13 ust. 1 pkt. 1 w zw. z ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 697). Poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Urząd realizował będzie zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę Interesantów.


2. Wprowadza się ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą Interesantów.


3. Wprowadzony zostaje (do odwołania) zakaz swobodnego wstępu Interesantów do siedziby Urzędu. W sytuacjach tego wymagających bezpośredni kontakt z pracownikami urzędu będzie możliwy w wyznaczonych do tego celu miejscach tj. okienkach w holu budynku przy wejściach.


4. Wprowadza się obowiązek zakrywania nosa i ust przez Interesantów zgodnie z wymogami § 18  ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 697), z wyjątkami wynikającymi z  § 18 ust. 2 i 4 w/w Rozporządzenia oraz dezynfekcji rąk przed kontaktem z pracownikiem urzędu.


5. W przypadku prowadzonych postępowań zmierzających do udzielenia zmówienia publicznego, sesje otwarcia ofert przeprowadza się w siedzibie Urzędu, bez udziału przedstawicieli oferentów w drodze transmisji on-line. Przed przeprowadzeniem transmisji podaje się informację o jej terminie.


6. Przyjmowanie wszelkiej korespondencji kierowanej do Urzędu odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, elektronicznych form komunikowania lub poprzez umieszczenie korespondencji w skrzynce znajdującej się w przedsionku holu głównego budynku.


7. Udzielenie odpowiedzi na skierowane do starostwa podania następuje w drodze korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej. Dopuszcza się możliwość osobistego odbioru dokumentów w siedzibie Urzędu w miejscach określonych w pkt 3 po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny.


8. Kontakt w bieżących sprawach prowadzonych przez starostwo możliwy jest wyłącznie w drodze telefonicznej, elektronicznej lub korespondencyjnej.


§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez publikację na stronie internetowej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.


§ 3. Wraz z wejściem w życie niniejszego zarządzenia uchyla się zrządzenie nr 15/2020 Starosty Suskiego z dnia 26 marca 2020 r.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2020 r. za wyjątkiem możliwości bezpośredniego kontaktu interesantów z pracownikami Urzędu wskazanej w  pkt 3, która zostanie uruchomiona z dniem 4 maja 2020 r.


Starosta Suski

Józef Bałos

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościZmiany w funkcjonowaniu starostwa - aktualizacja
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008