aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Zarząd i Rada Powiatu
Opublikowano: 23 grudzień 2011 Odsłony: 5627

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 3 posiedzenia (1, 8, 15 grudnia 2011 r.) W trakcie jednego z posiedzeń udał się do Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, gdzie zapoznał się z bieżącą sytuacją jednostki tj. m. in. z bazą lokalową, warunkami pracy personelu, strukturą organizacyjną oraz aktualnymi problemami Domu, które omówił dyrektor Roman Dyrcz. Zarząd również m. in. analizował warunki ogłoszenia konkursów na zadania publiczne powiatu dotyczące działań związanych z pomocą społeczną oraz w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki podejmując stosowne uchwały. Przedmiotem posiedzeń Zarządu było również wydanie opinii na temat projektów zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów, w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa oraz odnośnie projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stryszawa na lata 2011 – 2014”.  Zarząd analizował też bieżącą sytuacją Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej oraz plan finansowania jednostki w roku przyszłym.

W trakcie posiedzeń Zarząd podjął następujące ustalenia i decyzje:

 • Rozpatrując wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wyraził zgodę na podłączenie budynku jednostki do kanalizacji sanitarnej miejskiej,

 • Pozytywnie uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów we wsi Budzów pod zabudowę usługowo – handlową dla obszaru ewidencyjnego obejmującego działki wskazane we wniosku,

 • Pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na terenie powiatu suskiego na 2012 rok,

 • Pozytywnie zaopiniował projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko przedłożony przez wójta Gminy Stryszawa,

 • Postanowił wyasygnować kwotę 1 200 zł ze środków przeznaczonych na kulturę na współorganizację imprezy Babiogórska Wigilia w Kojszówce,

 • Wyraził zgodę na przeznaczenie środków w wysokości 1000 zł na częściowe sfinansowanie posiłków dla uczestników Powiatowej Wigilii Klubów 4H, o które zwrócił się Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suchej Beskidzkiej,

 • Zdecydował o wytypowaniu do dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej mostu na Wysokiej w gminie Jordanów do przebudowy w 2012 roku,

 • Wyraził zgodę na nieodpłatny nocleg dla uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego PTSM Oddziału Małopolskiego oraz spotkania opłatkowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Suchej Beskidzkiej w dniach 9 – 11 grudnia 2011 roku,

 • Pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej.

Zarząd podjął również następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok,

 • w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2011 rok (2 uchwały)

 • w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,

 • w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie szkoleń spokrewnionych rodzin zastępczych, szkoleń i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, oraz dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach rodzinnych na terenie powiatu suskiego,

 • w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie,

 • w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych
  i niepełnosprawnych intelektualnie,

 • w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych rodzin naturalnych,

 • w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego
  na 2012 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,

 • w sprawie przesunięcia środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w 2011 r.,

 • w sprawie uchylenia uchwały Nr 124. 2011 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 24.11.2011 r.

 • w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na zadania publiczne powiatu suskiego na 2012 rok w zakresie pomocy społecznej,

 • w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stryszawa na lata 2011 – 2014”,

 • w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego na okres 6 miesięcy, tj. od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku.

Informujemy, że uchwały Zarządu Powiatu są publikowane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa – wejście przez zakładkę BIP na stronie internetowej powiatu lub bezpośrednio http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/ w zakładce Zarząd Powiatu.

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościZarząd i Rada PowiatuZ pracy Zarządu (posiedzenie 37,38,39)
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008